Satellite Symposium 2020: Focus on Flu with an Eye on Treatment